100kW风力机现场实验平台 100kW风力机现场实验平台

最小化 最大化

                                                                                                                     100kW风力机现场实验平台

性能简介:

       平台包括100kW变速变桨风电机组、主风向上游高度40m测风塔(#1)及下游高度50m测风塔(#2)。其中机组的叶片可更换,并配备有叶片表面压力测量系统、叶片应变信号采集系统、整机运行状态采集系统和监控系统。#1测风塔能提供5个高度位置的风速值、4个高度位置的风向值及其它环境参数,#2测风塔能提供7个高度位置的风速值和4个高度位置的风向值。目前,平台可进行10m左右叶片在不同运行工况下的表面压力、铺层应力、气弹响应、噪声水平和尾流速度场测试。

 附图 100 kW风力机现场实验平台